Lista rezerwowa

Informujemy iż wpłynęła wymagana ilości formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu. W związku z tym kolejne złożone formularze zostaną wpisane na listę rezerwową.

Harmonogramy

Terminy warsztatów grupowych

Ze względu na panującą obecnie sytuacje pandemiczną warsztaty będą odbywać się w grupach 5 osobowych.

1 grupa: 02.03.2021, 03.03.2021; godz. 8.00 – 14.00,
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

2 grupa: 08.03.2021. 09.03.2021; godz. 8.00-14.00,
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

3 grupa: 29.03.2021, 30.03.2021; godz. 8.00-14.00,
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 10/14 lok.5

4 grupa: 30.03.2021, 31.03.2021; godz. 8.00-14.00,
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

5 grupa: 31.03.2021, 01.04.2021; godz. 8.00-14.00,
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 10/14 lok.5

6 grupa: 07.04.2021, 08.04.2021; godz. 8.00-14.00
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

7 grupa: 13.04.2021, 14.04.2021; godz. 8.00-14.00
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 10/14 lok.5

8 grupa: 15.04.2021, 16.04.2021; godz. 8.00-14.00
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 10/14 lok.5

9 grupa: 29.04.2021, 30.04.2021; godz. 8.00-14.00
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

10 grupa: 25.05.2021, 26.05.2021; godz. 8.00-14.00
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

11 grupa: 30.06.2021, 01.07.2021; godz. 8.00-14.00
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

12 grupa: 23.08.2021, 24.08.2021; godz. 8.00-14.00
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

13 grupa: 29.09.2021, 30.09.2021; godz. 8.00-14.00
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

14 grupa: 08.12.2021, 09.12.2021; godz. 8.00-14.00
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Staże – harmonogram

Szkolenia – harmonogram

Rekrutacja do projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz rekrutacyjny do pobrania na stronie internetowej www.mozliwosci2.inkubator.org.pl oraz  w siedzibie Biura projektu.

Termin i miejsce przyjmowania formularzy rekrutacyjnych:

Od 1 lutego 2021 r.  do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w projekcie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią COVID-19 zachęcamy do przesyłania zgłoszeń:

– pocztą tradycyjną na adres biura projektu: Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 lub,

– pocztą elektroniczną na adres: mozliwosci2@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego)

Informacje o projekcie

 „Inkubator możliwości II”

Wsparcie dla  70 osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze miasta Łódź, miasta Piotrków Trybunalski oraz powiatów: brzezińskiego, łęczyckiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, piotrkowskiego, tomaszowskiego, zgierskiego.

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne
 • Trening kompetencji społecznych
 • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe
 • Zajęcia podnoszące kompetencje (m.in. prawo jazdy kat. B, kursy komputerowe, kursy językowe)
 • Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (np. korepetycje)
 • Płatne staże zawodowe (od 3 do 6 miesięcy)
 • Pośrednictwo pracy

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1. pozostają bez zatrudnienia,  tj. są osobami bezrobotnymi  lub biernymi zawodowo.

2. są zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tzn.:

 • korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tzn.  są zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu/powodów, określonych  w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą ew. są członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • są osobami z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

3. zamieszkują (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów: miasta Łódź, miasta Piotrków Trybunalski oraz powiatów: brzezińskiego, łęczyckiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, piotrkowskiego, tomaszowskiego, zgierskiego.

Jakie formy wsparcia zostały przewidziane w projekcie?

 • Budowa Indywidualnych Planów Reintegracji z doradcą zawodowym i psychologiem (3h/osobę)
 • Trening kompetencji społecznych – zajęcia grupowe (24 h/osobę)
 • Zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (np.: prawo jazdy kat.B, kursy komputerowe, językowe o profilu ogólnym) i wyrównujące szanse edukacyjne (np. korepetycje) – w ramach projektu pokrywamy koszt kursów, wypłacamy stypendium szkoleniowe, zwracamy koszty dojazdu
 • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy – w ramach projektu pokrywamy koszt kursów/szkoleń, wypłacamy stypendium szkoleniowe, zwracamy koszty dojazdu i opieki nad dzieckiem/osobą zależną.
 • Płatne staże zawodowe (od 3 do 6 miesięcy) – w ramach projektu wypłacamy stypendium stażowe, zwracamy koszty dojazdu i opieki nad dzieckiem/osobą zależną, pokrywamy koszt ubezpieczenia NNW
 • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu: 994 024,50 zł

Kwota dofinansowania: 944 323,27 zł

Kontakt

Biuro projektu:

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

nr pokoju: 4

Tel. 515 – 327 – 924

E-mail: mozliwosci2@inkubator.org.pl