Informacje o projekcie

 „Inkubator możliwości II”

Wsparcie dla  70 osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze miasta Łódź, miasta Piotrków Trybunalski oraz powiatów: brzezińskiego, łęczyckiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, piotrkowskiego, tomaszowskiego, zgierskiego.

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne
 • Trening kompetencji społecznych
 • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe
 • Zajęcia podnoszące kompetencje (m.in. prawo jazdy kat. B, kursy komputerowe, kursy językowe)
 • Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (np. korepetycje)
 • Płatne staże zawodowe (od 3 do 6 miesięcy)
 • Pośrednictwo pracy

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1. pozostają bez zatrudnienia,  tj. są osobami bezrobotnymi  lub biernymi zawodowo.

2. są zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tzn.:

 • korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tzn.  są zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu/powodów, określonych  w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą ew. są członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • są osobami z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

3. zamieszkują (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów: miasta Łódź, miasta Piotrków Trybunalski oraz powiatów: brzezińskiego, łęczyckiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, piotrkowskiego, tomaszowskiego, zgierskiego.

Jakie formy wsparcia zostały przewidziane w projekcie?

 • Budowa Indywidualnych Planów Reintegracji z doradcą zawodowym i psychologiem (3h/osobę)
 • Trening kompetencji społecznych – zajęcia grupowe (24 h/osobę)
 • Zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (np.: prawo jazdy kat.B, kursy komputerowe, językowe o profilu ogólnym) i wyrównujące szanse edukacyjne (np. korepetycje) – w ramach projektu pokrywamy koszt kursów, wypłacamy stypendium szkoleniowe, zwracamy koszty dojazdu
 • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy – w ramach projektu pokrywamy koszt kursów/szkoleń, wypłacamy stypendium szkoleniowe, zwracamy koszty dojazdu i opieki nad dzieckiem/osobą zależną.
 • Płatne staże zawodowe (od 3 do 6 miesięcy) – w ramach projektu wypłacamy stypendium stażowe, zwracamy koszty dojazdu i opieki nad dzieckiem/osobą zależną, pokrywamy koszt ubezpieczenia NNW
 • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu: 994 024,50 zł

Kwota dofinansowania: 944 323,27 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *